Obligatiile fiscale ale asociatiilor de proprietari

Asociatiile de proprietari in baza Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, au obligatia sa se inregistreze fiscal.

Conform Legii nr.230/2007, articolul 5, “ (1) Asociaţia de proprietari se înfiinţează prin acordul scris a cel puţin jumătate plus unu din numărul proprietarilor apartamentelor şi spaţiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinta, din cadrul unei clădiri.

Acordul se consemnează într-un tabel nominal, anexa la acordul de asociere.

(2) În clădirile de locuinţe cu mai multe tronsoane sau scări se pot constitui asociaţii de proprietari pe fiecare tronson ori scara în parte numai în condiţiile în care nu exista o proprietate comuna aferentă tronsoanelor sau scarilor care nu poate fi delimitata.(3) Dacă este cazul, asociaţiile de proprietari înfiinţate pe scări sau tronsoane de clădire isi reglementează între ele raporturile juridice cu privire la aspectele tehnice comune acestora, printr-o anexa la acordul de asociere.”

Inregistrarea fiscala se face in termen de 30 de zile de la data infiintarii, prin depunerea la organul fiscal competent din cadrul ANAF a formularului 010 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica” pentru obtinerea codului de inregistrare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala.

Dupa 15 zile de la data depunerii declaratiei, organul competent din subordinea ANAF elibereaza certificatul de inregistrare fiscala. Asociatiile de proprietari au obligatia ca pe fiecare document emis (facturi, scrisori, oferte, comenzi) sa mentioneze codul de identificare fiscala alocat.

Potrivit legilor in vigoare, asociatiile de proprietari sunt obligate sa conduca evidenta fiscala.

Astfel, obligatiile generale ale asociatiilor de proprietari sunt:

 1. Obligatia de a calcula si de a inregistra in evidente impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului consolidat.
 2. Obligatia de a calcula, de a retine si de a inregistra in evidentele contabile si de plata, la termenele legale, impozitele si contributiile care se realizeaza prin stopaj la sursa.
 3. Obligatia de a pastra evidentele la domiciliul fiscal al asociatiei, inclusiv pe suport electronic. De asemenea, evidentele pot fi incredintate spre pastrare unei societati autorizate sa presteze servicii de arhivare.
 4. Obligatia de a evidentia veniturile realizate si cheltuielile efectuate aferente activitatilor economice desfasurate, prin intocmirea registrelor sau documentelor prevazute de lege.
 5. Obligatia de a utiliza documente primare si de evidenta contabila stabilite prin lege.
 6. Obligatia de a completa integral rubricile formularelor corespunzatoare operatiunilor inregistrate.

In activitatea asociatiilor de proprietari se disting diferite situatii in care obligatiile fiscale sunt mai numeroase.

Asociatia de proprietari are angajati cu contract de munca.

In situatia in care asociatia de proprietari are angajati cu contract de munca, intervin urmatoarele obligatii fiscale:

Determinarea impozitului pe venitul din salarii. Impozitul lunar pe venit din salarii se determina astfel:

 1. pentru angajatii care au functia de baza la asociatie, prin aplicarea cotei de 16 % asupra bazei de calcul, determinata ca diferenta intre venitul net din salarii si deducerea personala acordata pentru luna respectiva, cotizatia sindicala si contributiile la fondurile de pensii facultative.
 2. pentru celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinata ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora (spre exemplu, in cazul indemnizatiilor, primelor si altor asemenea sume acordate membrilor alesi ai asociatiilor de proprietari/chiriasi).

Asociatia are obligatia sa completeze fisele fiscale, pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor, sa pastreze fisele fiscale pe intreaga durata a angajarii si sa transmita angajatului si organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.

Acordarea deducerilor personale la functia de baza. Deducerile personale se acorda in functie de venitul lunar brut, astfel:

 1. Venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei – nu se acorda deduceri.
 2. Venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.000,01 lei si 3.000 lei – sunt stabilite prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 19/ 2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza incepand cu luna ianuarie 2005, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
 3. Venituri brute lunare din salarii de pana la 1000 de lei – deducerile se stabilesc in functie de numarul de persoane aflate in intretinerea contribuabilului, astfel:
 • pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere – 250 lei
 • pentru contribuabilii care au 1 persoana in intretinere – 350 lei
 • pentru contribuabilii care au 2 persoane in intretinere – 450 lei
 • pentru contribuabilii care au 3 persoane in intretinere – 550 lei
 • pentru contribuabilii care au 4 sau mai multe persoane in intretinere – 650 lei

Important. Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere:

 • persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 mp in zonele montane;
 • persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere, in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata.

Declararea obligatiilor privind impozitul pe veniturile din salarii si a contributiilor sociale obligatorii.

In fiecare luna, pana la data de 25 a lunii urmatoare, asociatia de proprietari trebuie sa depuna formularul 112 “Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”. Formularul 112 se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-Guvernare conform Hotararii Guvernului nr.1397/2010, depunerea in format electronic se face sub forma unui fisier PDF, conform anexei 1 la hotarare, care are atasat fisierul XML descris prin anexa 8 la hotarare.

Plata impozitelor si contributiilor aferente veniturilor din salarii. Asociatia are obligatia de a calcula si de a retine lunar impozitele si contributiile aferente veniturilor din salarii, precum si de a le vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei expirate.

Asociatia de proprietari incheie contracte.

In functie de anumite situatii, obligatiile fiscale ale asociatiilor de proprietari variaza:

Daca persoana fizica prestatoare de servicii este persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati atunci obligatiile asociatiilor de proprietari sunt:

Daca persoana fizica prestatoare de servicii, cu care se incheie contractul/ conventia in baza Codului civil, este persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente sau exercita profesii libere si este inregistrata fiscal potrivit legislatiei in materie, asociatia de proprietari nu are obligatii de retinere la sursa nici a impozitului şi nici a contribuţiilor sociale.

Documentul care atesta inregistrarea fiscala a persoanelor fizice care desfasoara activitati independente este:

a) pentru comercianti, care se inregistreaza potrivit legii speciale la Registrul Comertului, certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, in care este inscris codul unic de inregistrare atribuit potrivit legii speciale;

b) pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita profesii libere, cu excepția celor prevăzute la lit. a), certificatul de inregistrare fiscala in care este inscris codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal.

Daca persoana fizica prestatoare de servicii nu este persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati.

–          In momentul incheierii fiecarei conventii sau contract civil sa aplice veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestei/acestui conventii/contract, impunerea unei cote de:

* 10% impozit (aplicat la venit brut minus contributii), urmand ca persoana respectiva sa-si declare si sa plateasca restul de 6% .

* 16% din venitul brut, urmand ca persoana sa nu mai declare nimic, in schimb asociatia va declara in declaratia anuala 205 aceasta retinere.

–          Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre asociatie, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut.

–          Sa calculeze si sa retina contributiile obligatorii.

–          Asociatia de proprietari are obligatia depunerii, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei expirate, a formularului 112 “Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”.

–          Asociatia de proprietari trebuie sa vireze la bugetul de stat impozitul si contributiile retinute pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei expirate.

–          Asociatia de proprietari are obligatia depunerii, pana in ultima zi a lunii februarie a anului fiscal curent, pentru anul expirat, a formularului 205 “Declaratiei informative privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit”.

Asociatia de proprietari angajeaza zilieri.

Conform Legii nr.52/2011, privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, asociatia de proprietari poate angaja zilieri, persoane fizice, cetateni romani sau straini, care sa desfasoare activitati necalificate de intretinere si curatenie, cu caracter ocazional.

Aceasta colaborare se realizeaza fara incheierea unui contract de munca, astfel, asupra asociatiilor de proprietari se exercita urmatoarele obligatii fiscale:

 1. Sa infiinteze si sa pastreze la sediul asociatiei, Registrul de evidenta a zilierilor.
 2. Sa completeze Registrul de evidenta a zilierilor inainte de inceperea activitatii.
 3. Sa prezinte organelor de control Registrul de evidenta a zilierilor de fiecare data cand este nevoie.
 4. Sa informeze zilierii despre pericolele si drepturile activitatii prestate de acestia, precum si, sa se ocupe de instruirea acestora, inainte de inceperea activitatii.
 5. Sa plateasca zilierului, la sfarsitul fiecarei zile de lucru, remuneratia convenita. Aceasta remuneratie nu poate fi mai mica de 2 lei/ora sau mai mare de 10 lei/ora.
 6. Sa asigure echipamentele de lucru si protectie din propria cheltuiala.

Pentru serviciile prestate de zilieri, asociatiile de proprietari trebuie sa vireze la bugetul statului impozitul pe venit datorat. Impozitul este de 16 % calculat din remuneratia bruta si trebuie platit pana la data de 25 a lunii urmatoare celei expirate.

Asociatia de proprietari trebuie sa completeze pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare formularul 112 “Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” pentru declararea impozitului pe veniturile platite zilierilor.

Asociatia de proprietari obtine venituri din activitati economice.

 1. Daca veniturile urmeaza a fi utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor si a cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune, atunci asociatia este scutita de la plata impozitului pe profit.
 2. Daca aceste venituri nu sunt utilizate in scopurile aratate mai sus, atunci asociatiei de proprietari ii revin urmatoarele obligatii :

–          Sa calculeze si sa plateasca trimestrial impozitul pe profit realizat, conform evidentelor, in cota de 16%.

–          Sa depuna, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului expirat, formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”.

–          Sa depuna, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, formularul 101 “Declaratiei privind impozitul pe profit”.

–          Sa plateasca, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, impozitul pe profit anual.

Asociatiile de proprietari care nu depun la termenele prevazute de lege declaratiile de inregistrare fiscala, nu indeplinesc la termen obligatiile de declarare prevazute de lege, nu isi indeplinesc obligatiile inscrierii codului de identificare fiscala pe documentele emise si nu respecta obligatiile privind completarea si pastrarea fiselor fiscale, sunt sanctionate cu amenda intre 1000 – 5000 de lei.

Vreti sa rezolvati problemele administrative ale asociatiei de proprietari? Daca asociatia dvs. de proprietari are pierderi, nu exista o situatie clara a gestiunii, iar tensiunile cresc din cauza lipsei de transparenta, atunci aveti nevoie de un expert contabil profesionist care sa se ocupe de toate aceste probleme. Firma noastre ofera servicii contabile de calitate pentru Asociatiile de Proprietari din Bucuresti. Contacteaza-ne chiar acum!

Similar Posts